Hướng dẫn

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống K12Online

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống K12Online

Bước 1: Các Sở/Phòng/trường (sau đây gọi tắt là “đơn vị”) truy cập vào địa chỉ: http://webinar.k12online.vn Bước 2: Tại trang chủ, click vào biểu ...